Barion Pixel
Connect with us

Verskultúra Lovagja

A magyar és egyetemes verskultúra – a költészet, a versmondás, a pódiumművészet, mint önálló művészeti ág és mint Hungarikum – megőrzésének, továbbfejlesztésének és népszerűsítésének biztosítására a Magyar Versmondók Egyesülete 2006-ban megalapította a

Verskultúra Lovagja kitüntető címet, amelyet azon magán- és/vagy jogi személyeknek adományoz, akik/amelyek a költészet népszerűsítése érdekében a Magyar Versmondók Egyesületének munkáját támogatják, anyagilag segítik. Ezen kitüntetett személyek nagymértékben hozzájárulnak a vers térhódításához, a Versszínházzal és a Kaleidoszkóp VersFesztivállal karöltve a versmondás, mint Hungarikum megismeréséhez és elfogadásához, a kultúra megfelelően magas szintjén kezelve a pódiumművészetet.

A Verskultúra Lovagja cím kitüntetettjei:

Prof. Dr. Besenyei Lajos Rector Ermitus, a Miskolci Egyetem korábbi rektora, a Rektori Konferencia egykori elnöke (2006)
Dr. Világosi Gábor, a Magyar Köztársaság Országgyűlése alelnöke, az Első Magyar Versszínház fővédnöke (2007)
Pusztay András korábbi programigazgató és a Magyar Televízió (2008)
Hídvégi-Vernyik Projektház Kft. (2009) – Az egyesület kabinetje a kitüntető címet a Hídvégi-Vernyik Projektház Kft.-től súlyos anyagi és erkölcsi eredetű kár okozása miatt 2009 októberében visszavonta.

A Lovagokat az egyesület díszoklevéllel és akrill díjjal ajándékozza meg, és valamennyi lehetséges fórumán – internetes honlapjain, folyóiratában, hírlevelében, a sajtó közreműködésével, nagyobb rendezvényeinek propaganda kiadványain – hirdeti, központi elektronikus oldalán a Lovagoknak önálló helyet biztosít. Mindezzel köszönetét és lelkesedését fejezi ki, hogy a 21. században is léteznek azok a szakmai és anyagi mecénások, akik – amelyek – az anyanyelvi kultúrát, a versművészetet magukénak érzik, és az utódoknak hagyják ajándékul.

A Verskultúra Lovagja alapító okirata

A magyar és egyetemes verskultúra – a költészet, a versmondás, a pódiumművészet, mint önálló művészeti ág és mint Hungarikum – megőrzésének, továbbfejlesztésének és népszerűsítésének biztosítására a Magyar Versmondók Egyesülete megalapítja a

Verskultúra Lovagja kitüntető címet.

A vers, amely napjainkban ismét reneszánszát éli, 1992-ben intézményesített formában is hangot kapott. Előbb megszólaltak azok, akik elkötelezték magukat, hogy – Kosztolányi szavaival élve – föltámasztják a verset a könyvek soraiból.

A Magyar Versmondók Egyesülete a rendszerváltás után elsők között létrejött társadalmi szervezetek egyikeként tevékenykedik a hazai és határon túli magyar költészet és versmondás népszerűsítéséért. Regionális és külföldi tag-, illetve társegyesületeivel, intézményekkel közhasznú ernyőszervezetként tartja életben és koordinálja a magyar nyelvű versmondó mozgalmat. A kifejezetten a versmondással foglalkozó hazai civil szervezet csaknem valamennyi rangos versmondó verseny, műhely, továbbképzés, tábor és találkozó szakmai segítője, a költészet és a versmondás elismert letéteményese. Célja a vers emberközelbe helyezése, a költészet, mint a magyar nyelv éltetője, társadalmi rangjának visszaállítása.

A Magyar Versmondók Egyesülete vállalt célkitűzéseinek megfelelően teljesíti feladatait, amely a hazai és sok tekintetben a határainkon kívüli magyar versmondó kultúra színvonalának emelkedését eredményezte.
A versmondás az elmúlt évtizedben új lendületet kapott, s a mozgalom szervezői és aktív résztvevői, gyakorlói újult erővel végzik munkájukat, vállalt feladataikat. Színvonala és „tömegessége” meghaladja a korábbi évtizedeket, így napjainkra igazi mozgalommá vált.

E feladat megszervezéséhez és azok konkrét megvalósításához óriási segítséget nyújt az a támogatás, amelyet programjai megvalósításához kap, amely nélkül eredményes munka nehezen lett volna szervezhető.
E tevékenység fontosságát tekintve ezek közül is külön kell szólni a mecénásokról, társaságokról, intézményekről, szervezetekről, akik, amelyek az anyanyelvi kultúra ápolása és az amatőr és hivatásos vers- és prózamondó előadóművészet továbbélése érdekében a Magyar Versmondók Egyesülete munkáját anyagilag és erkölcsileg támogatják.

A Magyar Versmondók Egyesülete a Verskultúra Lovagja cím megalapításával az egyesület, s ezáltal a teljes magyar versmondó mozgalom, a hazai és határon túli magyar pódiumművészet támogatóit kívánja kitüntetni, minden évben egyszer, a Költészet Napján.

A Lovagokat az egyesület díszoklevéllel ajándékozza meg, és valamennyi lehetséges fórumán – internetes honlapjain, folyóiratában, hírlevelében, a sajtó közreműködésével, nagyobb rendezvényeinek propaganda kiadványain – egy éven keresztül hirdeti, központi elektronikus oldalán a Lovagoknak önálló helyet biztosít.

Mindezzel köszönetét és lelkesedését fejezi k, hogy a 21. században is léteznek azok a mecénások, akik – amelyek – az anyanyelvi kultúrát, a versművészetet magukénak érzik, és az utódoknak hagyják ajándékul.

A Verskultúra lovagja címet az a természetes személy, jogi személy, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, állami szerv vagy szervezet, társadalmi szervezet vagy alapítvány kaphatja meg, aki vagy amely az adott év(ek)ben jelentős vagy folyamatos anyagi támogatást nyújtott a Magyar Versmondók Egyesületének céljai, feladatai megvalósításához.

A címet az egyesület mindenkori kabinetje ítéli oda, és a Szakmai Elismerések Kuratóriuma hagyja jóvá. Javaslatot az egyesület elnöksége tehet.

A Verskultúra Lovagja címet az adományozott örökérvényűen viselheti, visszavonására csak rendkívüli anyagi, erkölcsi vagy jogi hátrányt okozó esetben kerülhet sor. A cím ugyanazon személy részére többször is odaítélhető, háromszori odaítélés esetén az adott személy automatikusan az egyesület örökös tagjává válik.

Budapest, 2006. február 21.

To Top