Connect with us

Adatvédelmi Nyilatkozat

Az Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Neve: Magyar Versmondók Egyesülete
Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 47.
Levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 47.
Adószám: 18047352-1-41
Telefonszám: +36 20 512 8004
E-mail címe: magyarversmondok@gmail.com
Weboldal címe: vers.hu

A fenti adatok az Eladó kapcsolattartási adatai is, melyek alkalmasak Vevő bármilyen értesítésének és közlésének fogadására (elsősorban ÁSZF-fel kapcsolatos jognyilatkozatok, reklamációk stb).

A Vevő kapcsolattartási postacíme a Webáruházba való regisztráció során megadott lakcíme, amennyiben a Felek nem állapodtak meg más kapcsolati címben, ideértve különösen, ha Vevő a Webáruházban az erre vonatkozó adato(ka)t módosítja.

Felek jogosultak bármikor módosítani a kapcsolati címeket/személyeket/számokat az alábbiak szerint:

– Eladó adataiban bekövetkezett változás esetén Eladó Vevőt a jelen ÁSZF módosítása útján tájékoztatja, míg

– Vevő adataiban bekövetkezett változás esetén Vevő Eladót a Webáruházban való adatmódosítás útján értesíti.

A jelen Általános Szerződési feltételek (továbbiakban: “ÁSZF”) hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Magyar Versmondók Egyesülete (továbbiakban: “Eladó” vagy „Szolgáltató”) a vers.hu weboldalon (továbbiakban: “Weboldal”) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház”) keresztül nyújt kizárólag fogyasztónak minősülő vásárlók (továbbiakban: “Vevő”) részére, akik a Weboldalon regisztráltak.

Jelen ÁSZF alkalmazója a Szolgáltató. Az ÁSZF alkalmazásának célja az Eladó által Vevőnek elsődlegesen könyvek, jegyek, cd-k, dvd-k és ajándéktárgyak, mint termékek vásárlására irányuló szerződéses feltételek megállapítása.

A Webáruházban történő vásárlásra kötött szerződésekre elsősorban jelen ÁSZF, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) rendelkezései az irányadóak. A megkötött szerződést Szolgáltató nem iktatja, a szerződés magyar nyelven jön létre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, arra Magyarország joga az irányadó. Szolgáltató nem vetette alá magát magatartási kódexnek.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Felek: Eladó és Vevő.

Megrendelés: a Vevő egyoldalú jognyilatkozata, amely során a Vevő Termék(ek)et rendel meg az Eladótól, és amely a jelen ÁSZF-ben leírtakkal összhangban kerül átadásra.

Reklamáció: a Vevőnek a megvásárolt Termékkel kapcsolatban felmerült kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényének az Eladó irányában történő bejelentése.

Szállítási cím: a Vevő által megadott természetbeni cím, mint a Termékek átvételének helye, mely Magyarország területén található.

Termék: az Eladó honlapján kínált és megvásárolható áru.

Vevő: az a személy, aki a jelen ÁSZF-ben leírtakkal összhangban elektronikus úton az Eladó Webáruházán keresztül rendel az Eladótól Terméket, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban “Ptk.”) alapján fogyasztónak minősül.

BELÉPÉS A WEBÁRUHÁZBA

A Szolgáltató Webáruháza szolgáltatásainak igénybevételére az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően azon fogyasztónak minősülő Vevő jogosult, aki a 18. életévüket betöltötte, elfogadta jelen ÁSZF rendelkezéseit, a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját, valamint a Weboldalon keresztül Webáruházba való belépés céljából regisztrált.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát nem adja meg megfelelően, illetve az hozzáférhetővé válik illetéktelenek számára, vagy bármely, a Szolgáltatónak nem felróható okból. A korábban rögzített adatok megváltoztatására kizárólag Vevő jogosult. Szolgáltatót a regisztrált adatok Vevő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ, ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az Eladó által kínált Termékeket a Webáruházban lehet megismerni. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Webáruházban feltüntetett Termékekhez kapcsolódó információk, specifikációk csupán tájékoztató jellegűek. A Vevő Termékekkel kapcsolatos esetleges kérdéseit az Eladó elsődlegesen a Webáruház információs rendszerén, illetve a jelen ÁSZF kapcsolattartásra vonatkozó részében meghatározott elérhetőségeken keresztül megválaszolja.

A fentiekre tekintettel Eladó nem vállal felelősséget a Webáruházban található információk maradéktalan aktualizálásáért, azok naprakész közzétételének biztosításáért, így ebből eredő kár megtérítésére vonatkozó igényt Vevő Eladóval szemben nem jogosult érvényesíteni.

A kiválasztott Termék mellett forintban feltüntetve található a Termék bruttó (áfával növelt) vételára, valamint a Webáruház automatikusan meghatározza a Termék – futárszolgálattal való – kiszállításának díját.

A Webáruházban megrendelhető Termékek vételárának megváltoztatására a Szolgáltató időbeli korlátozás nélkül jogosult. Adott Termék Webáruházban tévesen közzétett vételára esetén Szolgáltató köteles a tudomásszerzést követően indokolatlan késedelem nélkül jelezni Vevő részére, hogy a Termék vételára hibásan került közzétételre. A Szolgáltató nem köteles a Terméket a hibás áron eladni, hanem jogosult Vevő részére felkínálni a Termék helyes áron történő megvételét. Vevő a helyes ár ismeretében jogosult elállni a vásárlási szándékától.

Vevő jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint teljesíti fizetési kötelezettségét.

A Termék(ek) vételáráról és a szállítási díjról Eladó számlát állít ki, melyet a Termékek Vevőnek való szállításával egyidejűleg kézbesít a Vevő által megadott Szállítási címre. Az Eladó által kiállított számla fizetési okmány és adóbizonylat, melynek tartalma megfelel a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak.

MEGRENDELÉS MENETE

A Szolgáltató a Megrendelést a Webáruházon keresztül csak akkor teljesítheti, amennyiben a Vevő elfogadta jelen ÁSZF rendelkezéseit, és Vevő a Megrendeléshez szükséges valamennyi információt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta. Faxon, telefonon, e-mailen keresztül vagy postai úton rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket az Eladó nem teljesíti.

Termék vásárlása céljából a Vevő kizárólag a Webáruházon keresztül jogosult Megrendelést leadni jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Megrendelés annak leadását követően a teljesítéséig, azaz a Termék(ek) átvételéig szabadon, és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Amennyiben a teljesítés ellenére egy Terméket sem vesz át Vevő, akkor a szállítási díjjal kapcsolatos költségek megtérítésére nem köteles. Abban az esetben, ha Vevő legalább egy Terméket átvesz, úgy az átvett Termék vételárát és a szállítási díjat köteles megfizetni Szolgáltató részére.

A Szolgáltató a Megrendelést valamennyi információ Szolgáltató részére való átadása és az ÁSZF Vevő általi elfogadása ellenére sem köteles teljesíteni akkor, ha a Termékből – készlethiány miatt – nem áll a Szolgáltató rendelkezésére a teljesítéshez szükséges mennyiség.

A Szolgáltató a visszautasított Megrendelésről, illetve a Megrendelés elutasításáról indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Vevőt.

A Szolgáltatót a Vevő által tévesen, illetve pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

Szolgáltató a Vevő Megrendelésének megérkezését követően a Vevő részére előbb automatikusan, e-mailben 48 órán belül visszajelzést küld arról, hogy a Vevő megrendelése megérkezett, annak feldolgozása megkezdődött.

A Megrendelés feldolgozásának megkezdéséről szóló visszaigazolás nem jelenti egyik fél részéről sem a teljesítésre való kötelezést. A Szolgáltató eladási ajánlatát ugyanis Vevő részére a kiszállításkor, azaz a Termékek átvételekor teszi meg. A Felek között szerződés a Megrendelés alapján a Termék átvételének időpontjában jön létre.

A Vevő a Megrendelés teljesítésének lehetőségéről a Szolgáltatótól bármikor tájékoztatást kérhet a Webáruházon, illetve jelen ÁSZF kapcsolattartásra vonatkozó részében feltüntetett elérhetőségeken keresztül.

SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Webáruházban megrendelt Terméket Eladó kizárólag futárszolgálat igénybevételével szállítja ki a Vevő részére a Webáruházban megadott Szállítási címre. A szállítási díj a számlán feltüntetésre kerül. Az ugyanazon napon, de különböző időpontokban leadott megrendelések külön kerülnek feldolgozásra, így a megrendelt Termékek szállítási díja a Szolgáltató eltérő döntése és tájékoztatása hiányában megrendelésenként fizetendő.

A szállítási díj összege idősávoktól, illetve a Megrendelés alapján számított vételár összegétől függ.

A Megrendelés alapján a Termék(ek) kiszállítására Eladó előzetes eltérő tájékoztatásának hiányában 6 (hat) munkanapon belül kerül sor.

Meghatározott időpontra való kiszállítást vagy részszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

A Webáruházban való vásárlás során a Vevő jogosult meghatározni a kívánt fizetési módot:

– Webáruházban online elektronikus fizetés (Barion), melynek igénybevételére VISA, MASTERCARD kártyákkal van lehetőség.
– Utánvét a Termék szállításával megbízott futárszolgálat képviselőjénél készpénzben vagy bankkártyával.

Webáruház használatáért a Vevőt díjfizetési kötelezettség nem terheli.

TERMÉK MEGRENDELÉSE

Az Eladó jogosult elutasítani a Megrendelést, amennyiben a Vevő a Megrendelés napjáig nem rendezte az Eladóval szemben fennálló valamennyi lejárt fizetési kötelezettségét.

Az Eladó időbeli korlátozás nélkül jogosult befejezni vagy felfüggeszteni bármilyen megrendelt Termék szállítását, különösen, de nem kizárólag akkor, ha a teljesítés Szolgáltató részéről nem elvárható (pl. a beszállítónál már nem érhető el a Termék, készlethiány merült fel stb.), melynek során Eladó a Megrendelés elutasításáról, illetve visszautasításáról köteles Vevőt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A Vevő köteles átvenni a megrendelt Terméke(ke)t, valamint az átvétel során a szállítmányt gondosan átnézni és ellenőrizni. Eladó gondoskodik arról, hogy a megrendelt Termék(ek) a megrendelésben megadott Szállítási címre kerüljenek leszállításra.

Az Eladó a Termék átvételét általában igazoló személyt, vagy az adott esetben a Vevő irodáiban a szállítmányok átvételével megbízott személyt tekinti a Termék(ek) átvételére jogosult személynek. A Termék átvételére kizárólag 18. életévet betöltött személy jogosult. Amennyiben a Vevő nem biztosítja, hogy a Termék(ek) átvételét a kijelölt személyek végezzék, nem követelheti ebből kifolyólag a Megrendelésből következő kötelezettségei alól való mentesülést. A Vevő felelőssége biztosítani, hogy a Terméke(ke)t átvevő személy a Vevő nevében és képviseletében jár el, és az ilyen személy által tett jognyilatkozatok közvetlenül a Vevőt jogosítják és kötelezik.

Vevő köteles a Megrendelésben a Szállítási cím adatait akként megadni, hogy Szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért. A Szolgáltató a kiszállítást a Szállítási cím főbejáratáig vállalja.

A Szolgáltató sikertelen kézbesítés esetén a kézbesítés sikertelen meghiúsulásától számított 6 (hat) munkanapon belül egy ízben ismételten megkísérelheti a Termék(ek) kiszállítását Vevő részére.

Felek kötelesek jóhiszeműen és tisztességesen együttműködni oly módon, hogy az Eladó ÁSZF-ből eredő kötelezettségeit teljesíthesse. A Vevő köteles az Eladó részére a megrendeléskor megadni a megrendelt Termékek szállításához szükséges összes információt. A Vevő késedelme kizárja az Eladó késedelmét (a Termék szállítási határidejére a Vevő késedelme halasztó hatályú).

Az Eladó jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségei teljesítéséhez alvállalkozó bevonására jogosult. Ilyen esetben Eladó úgy felel a teljesítésért, mintha a teljesítést ő maga végezte volna.

SZERZŐI JOGOK

A Weboldal és ahhoz kapcsolódó Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon / Webáruházban megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal / Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

SÜTIK

Az Eladó honlapján tett látogatások során cookie (a továbbiakban: “Süti”) kerül küldésre a honlapot meglátogató Érintett gépére, így annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A sütik elsősorban a belépési folyamat automatizálása, illetve élmény fokozása érdekében működnek. (pl: Faceook Pixel, Google Analytics)

A weboldalon pénzügyi szolgáltató által biztosított Barion Pixel is elhelyezésre került. Barion Pixel Alap Verzió A Barion Pixel kizárólag csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre adatot gyűjtő verziója.

Egy java script alapú mérőkód, amely a weboldalon kerül elhelyezésre és a Weboldal látogatóinak aktivitását követi, a Weboldal látogatók böngészőjében elhelyezett cookie-k (sütik) segítségével. A Barion Pixel – a cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezését követően – a Weboldal látogatókról és azok böngészési szokásairól gyűjt adatokat és az adatokat közvetlenül a Szolgáltató szerverére továbbítja. A Szolgáltató ezen adatokat csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.4 pont), valamint marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára használja (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pont) a mindenkori Barion Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint.

A Barion Adatkezelési tájékoztató és további információk a Baron Pixelről itt található:https://www.barion.com/hu/files/barion-pixel-aszf.pdf

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Mindkét szerződő Fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik Felet minden, a jelen ÁSZF-ben nem szereplő tényről, mely befolyásolhatja a jelen ÁSZF-ből következő kötelezettségek teljesítését.

A Szolgáltató az ÁSZF változásáról a Vevő részére e-mailt küld vagy Vevőt a Webáruházon keresztül tájékoztatja. A módosított ÁSZF akkor lép hatályba, ha azt az Eladó a Weboldalon/Webáruházban közzéteszi.

Az Eladó a Vevő által rendelkezésére bocsátott összes személyes adatot szigorúan bizalmasnak tekinti, és kijelenti, hogy azokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és a saját adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően kezeli.

A jelen ÁSZF megkötése Magyarország jogrendje alapján történik, és minden olyan kérdésben, amelyet a jelen ÁSZF nem szabályoz, a Ptk., az Ektv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

BEJELENTKEZÉS

EDDIGI VERSEIM

MEGOSZTOTT VERSEK

VERSMONDÓK KÖZÖSSÉGE


Facebook

Évfordulós költő: Radnóti MiklósRadnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, a mai újlipótvárosi Kádár utca 8.-ban, asszimilált zsidó családban. Születése édesanyja, Grosz Ilona (1881–1909) és utónevet nem kapott fiú ikertestvére életébe került.[9] Édesapja, Glatter Jakab (1874–1921) kereskedő (a kornak megfelelő szóhasználattal: kereskedelmi utazó) TOVÁBB →

Termékek

TOVÁBBI TERMÉKEK →

To Top