Barion Pixel
Connect with us

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Webshop üzemeltető: Magyar Versmondók Egyesülete
Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 47.
Levelezési cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 47.
Adószám: 18047352-1-41
Telefonszám: +36 20 512 8004
E-mail címe: magyarversmondok@gmail.com
Weboldal címe: vers.hu

A fenti adatok az Eladó kapcsolattartási adatai is, melyek alkalmasak Vevő bármilyen értesítésének és közlésének fogadására (elsősorban ÁSZF-fel kapcsolatos jognyilatkozatok, reklamációk stb).

A Vevő kapcsolattartási postacíme a Webáruházba való regisztráció során megadott lakcíme, amennyiben a Felek nem állapodtak meg más kapcsolati címben, ideértve különösen, ha Vevő a Webáruházban az erre vonatkozó adato(ka)t módosítja.

Felek jogosultak bármikor módosítani a kapcsolati címeket/személyeket/számokat az alábbiak szerint:

– Eladó adataiban bekövetkezett változás esetén Eladó Vevőt a jelen ÁSZF módosítása útján tájékoztatja, míg

– Vevő adataiban bekövetkezett változás esetén Vevő Eladót a Webáruházban való adatmódosítás útján értesíti.

A jelen Általános Szerződési feltételek (továbbiakban: “ÁSZF”) hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Magyar Versmondók Egyesülete (továbbiakban: “Eladó” vagy „Szolgáltató”) a vers.hu weboldalon (továbbiakban: “Weboldal”) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház”) keresztül nyújt kizárólag fogyasztónak minősülő vásárlók (továbbiakban: “Vevő”) részére, akik a Weboldalon regisztráltak.

Jelen ÁSZF alkalmazója a Szolgáltató. Az ÁSZF alkalmazásának célja az Eladó által Vevőnek elsődlegesen könyvek, jegyek, cd-k, dvd-k és ajándéktárgyak, mint termékek vásárlására irányuló szerződéses feltételek megállapítása.

A Webáruházban történő vásárlásra kötött szerződésekre elsősorban jelen ÁSZF, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) rendelkezései az irányadóak. A megkötött szerződést Szolgáltató nem iktatja, a szerződés magyar nyelven jön létre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, arra Magyarország joga az irányadó. Szolgáltató nem vetette alá magát magatartási kódexnek.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Felek: Eladó és Vevő.

Megrendelés: a Vevő egyoldalú jognyilatkozata, amely során a Vevő Termék(ek)et rendel meg az Eladótól, és amely a jelen ÁSZF-ben leírtakkal összhangban kerül átadásra.

Reklamáció: a Vevőnek a megvásárolt Termékkel kapcsolatban felmerült kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényének az Eladó irányában történő bejelentése.

Szállítási cím: a Vevő által megadott természetbeni cím, mint a Termékek átvételének helye, mely Magyarország területén található.

Termék: az Eladó honlapján kínált és megvásárolható áru.

Vevő: az a személy, aki a jelen ÁSZF-ben leírtakkal összhangban elektronikus úton az Eladó Webáruházán keresztül rendel az Eladótól Terméket, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban “Ptk.”) alapján fogyasztónak minősül.

BELÉPÉS A WEBÁRUHÁZBA

A Szolgáltató Webáruháza szolgáltatásainak igénybevételére az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően azon fogyasztónak minősülő Vevő jogosult, aki a 18. életévüket betöltötte, elfogadta jelen ÁSZF rendelkezéseit, a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját, valamint a Weboldalon keresztül Webáruházba való belépés céljából regisztrált.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát nem adja meg megfelelően, illetve az hozzáférhetővé válik illetéktelenek számára, vagy bármely, a Szolgáltatónak nem felróható okból. A korábban rögzített adatok megváltoztatására kizárólag Vevő jogosult. Szolgáltatót a regisztrált adatok Vevő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ, ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az Eladó által kínált Termékeket a Webáruházban lehet megismerni. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Webáruházban feltüntetett Termékekhez kapcsolódó információk, specifikációk csupán tájékoztató jellegűek. A Vevő Termékekkel kapcsolatos esetleges kérdéseit az Eladó elsődlegesen a Webáruház információs rendszerén, illetve a jelen ÁSZF kapcsolattartásra vonatkozó részében meghatározott elérhetőségeken keresztül megválaszolja.

A fentiekre tekintettel Eladó nem vállal felelősséget a Webáruházban található információk maradéktalan aktualizálásáért, azok naprakész közzétételének biztosításáért, így ebből eredő kár megtérítésére vonatkozó igényt Vevő Eladóval szemben nem jogosult érvényesíteni.

A kiválasztott Termék mellett forintban feltüntetve található a Termék bruttó (áfával növelt) vételára, valamint a Webáruház automatikusan meghatározza a Termék – futárszolgálattal való – kiszállításának díját.

A Webáruházban megrendelhető Termékek vételárának megváltoztatására a Szolgáltató időbeli korlátozás nélkül jogosult. Adott Termék Webáruházban tévesen közzétett vételára esetén Szolgáltató köteles a tudomásszerzést követően indokolatlan késedelem nélkül jelezni Vevő részére, hogy a Termék vételára hibásan került közzétételre. A Szolgáltató nem köteles a Terméket a hibás áron eladni, hanem jogosult Vevő részére felkínálni a Termék helyes áron történő megvételét. Vevő a helyes ár ismeretében jogosult elállni a vásárlási szándékától.

Vevő jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint teljesíti fizetési kötelezettségét.

A Termék(ek) vételáráról és a szállítási díjról Eladó számlát állít ki, melyet a Termékek Vevőnek való szállításával egyidejűleg kézbesít a Vevő által megadott Szállítási címre. Az Eladó által kiállított számla fizetési okmány és adóbizonylat, melynek tartalma megfelel a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak.

MEGRENDELÉS MENETE

A Szolgáltató a Megrendelést a Webáruházon keresztül csak akkor teljesítheti, amennyiben a Vevő elfogadta jelen ÁSZF rendelkezéseit, és Vevő a Megrendeléshez szükséges valamennyi információt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátotta. Faxon, telefonon, e-mailen keresztül vagy postai úton rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket az Eladó nem teljesíti.

Termék vásárlása céljából a Vevő kizárólag a Webáruházon keresztül jogosult Megrendelést leadni jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, kivétel személyes átvétel esetén, amely a magyarversmondok@gmail.com e-mail címen lehetséges, előre egyeztetett időpont után.

A Megrendelés annak leadását követően a teljesítéséig, azaz a Termék(ek) átvételéig csak postára adás előtti időpontig lehetséges. Amennyiben a teljesítés ellenére egy Terméket sem vesz át Vevő, akkor a szállítási díjjal kapcsolatos költségek megtérítésére nem köteles az Eladó. Abban az esetben, ha Vevő legalább egy Terméket átvesz, úgy az átvett Termék vételárát és a szállítási díjat köteles megfizetni Szolgáltató részére.

A Szolgáltató a Megrendelést valamennyi információ Szolgáltató részére való átadása és az ÁSZF Vevő általi elfogadása ellenére sem köteles teljesíteni akkor, ha a Termékből – készlethiány miatt – nem áll a Szolgáltató rendelkezésére a teljesítéshez szükséges mennyiség.

A Szolgáltató a visszautasított Megrendelésről, illetve a Megrendelés elutasításáról indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Vevőt.

A Szolgáltatót a Vevő által tévesen, illetve pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli.

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

Szolgáltató a Vevő Megrendelésének megérkezését követően a Vevő részére előbb e-mailben 48 órán belül visszajelzést küld arról, hogy a Vevő megrendelése megérkezett, annak feldolgozása megkezdődött.

A Megrendelés feldolgozásának megkezdéséről szóló visszaigazolás nem jelenti egyik fél részéről sem a teljesítésre való kötelezést. A Szolgáltató eladási ajánlatát ugyanis Vevő részére a kiszállításkor, azaz a Termékek átvételekor teszi meg. A Felek között szerződés a Megrendelés alapján a Termék átvételének időpontjában jön létre.

A Vevő a Megrendelés teljesítésének lehetőségéről a Szolgáltatótól bármikor tájékoztatást kérhet a Webáruházon, illetve jelen ÁSZF kapcsolattartásra vonatkozó részében feltüntetett elérhetőségeken keresztül.

SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Webáruházban megrendelt Terméket Eladó Magyar Posta Zrt. igénybevételével szállítja ki a Vevő részére a Webáruházban megadott Szállítási címre 1-5 munkanapon belül a Magyar Posta Zrt. csomagküldési szolgáltatásával. A szállítási díj átalány formájában a számlán feltüntetésre kerül. Az ugyanazon napon, de különböző időpontokban leadott megrendelések külön kerülnek feldolgozásra, így a megrendelt Termékek szállítási díja a Szolgáltató eltérő döntése és tájékoztatása hiányában megrendelésenként fizetendő.

A szállítási díj összege nagyobb rendelések esetén, illetve külföldi címek esetén eltérőek lehetnek.

A Megrendelés alapján a Termék(ek) kiszállítására Eladó előzetes eltérő tájékoztatásának hiányában 6 (hat) munkanapon belül kerül sor.

Meghatározott időpontra való kiszállítást vagy részszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

A Webáruházban való vásárlás során a Vevő jogosult meghatározni a kívánt fizetési módot:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

– Webáruházban online elektronikus fizetés (Barion), melynek igénybevételére VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS kártyákkal van lehetőség.
– Utánvét a Termék szállításával megbízott futárszolgálat képviselőjénél készpénzben vagy bankkártyával

Webáruház használatáért a Vevőt díjfizetési kötelezettség nem terheli.

Személyes átvételre a 1119 Budapest, Fehérvári út 47. címen lehetséges, kizárólag előre egyeztetett időpontban, ami a magyarversmondok@gmail.com e-mail címen lehetséges.

TERMÉK MEGRENDELÉSE

Az Eladó jogosult elutasítani a Megrendelést, amennyiben a Vevő a Megrendelés napjáig nem rendezte az Eladóval szemben fennálló valamennyi lejárt fizetési kötelezettségét.

Az Eladó időbeli korlátozás nélkül jogosult befejezni vagy felfüggeszteni bármilyen megrendelt Termék szállítását, különösen, de nem kizárólag akkor, ha a teljesítés Szolgáltató részéről nem elvárható (pl. a beszállítónál már nem érhető el a Termék, készlethiány merült fel stb.), melynek során Eladó a Megrendelés elutasításáról, illetve visszautasításáról köteles Vevőt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A Vevő köteles átvenni a megrendelt Terméke(ke)t, valamint az átvétel során a szállítmányt gondosan átnézni és ellenőrizni. Eladó gondoskodik arról, hogy a megrendelt Termék(ek) a megrendelésben megadott Szállítási címre kerüljenek leszállításra.

Az Eladó a Termék átvételét általában igazoló személyt, vagy az adott esetben a Vevő irodáiban a szállítmányok átvételével megbízott személyt tekinti a Termék(ek) átvételére jogosult személynek. A Termék átvételére kizárólag 18. életévet betöltött személy jogosult. Amennyiben a Vevő nem biztosítja, hogy a Termék(ek) átvételét a kijelölt személyek végezzék, nem követelheti ebből kifolyólag a Megrendelésből következő kötelezettségei alól való mentesülést. A Vevő felelőssége biztosítani, hogy a Terméke(ke)t átvevő személy a Vevő nevében és képviseletében jár el, és az ilyen személy által tett jognyilatkozatok közvetlenül a Vevőt jogosítják és kötelezik.

Vevő köteles a Megrendelésben a Szállítási cím adatait akként megadni, hogy Szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért. A Szolgáltató a kiszállítást a Szállítási cím főbejáratáig vállalja.

Sikertelen kézbesítés esetén, a csomag visszaérkezése esetén a Vevő köteles a postaköltség újbóli megfizetésére. Abban az esetben nem, ha önhibáján kívül történt a csomag átvételének elmulasztása.

Felek kötelesek jóhiszeműen és tisztességesen együttműködni oly módon, hogy az Eladó ÁSZF-ből eredő kötelezettségeit teljesíthesse. A Vevő köteles az Eladó részére a megrendeléskor megadni a megrendelt Termékek szállításához szükséges összes információt. A Vevő késedelme kizárja az Eladó késedelmét (a Termék szállítási határidejére a Vevő késedelme halasztó hatályú).

ELÁLLÁSI JOG

Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt elállási jog csak azon vásárlókat illet meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 30 napon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

SZERZŐI JOGOK

A Weboldal és ahhoz kapcsolódó Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon / Webáruházban megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal / Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

SÜTIK

Az Eladó honlapján tett látogatások során cookie (a továbbiakban: “Süti”) kerül küldésre a honlapot meglátogató Érintett gépére, így annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A sütik elsősorban a belépési folyamat automatizálása, illetve élmény fokozása érdekében működnek. (pl: Faceook Pixel, Google Analytics)

A weboldalon pénzügyi szolgáltató által biztosított Barion Pixel is elhelyezésre került. Barion Pixel Alap Verzió A Barion Pixel kizárólag csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre adatot gyűjtő verziója.

Egy java script alapú mérőkód, amely a weboldalon kerül elhelyezésre és a Weboldal látogatóinak aktivitását követi, a Weboldal látogatók böngészőjében elhelyezett cookie-k (sütik) segítségével. A Barion Pixel – a cookie Weboldal látogató eszközén történő elhelyezését követően – a Weboldal látogatókról és azok böngészési szokásairól gyűjt adatokat és az adatokat közvetlenül a Szolgáltató szerverére továbbítja. A Szolgáltató ezen adatokat csalásmegelőzési célból kockázatelemzésre és –értékelésre (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.4 pont), valamint marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára használja (Barion Adatkezelési tájékoztató 5.12 pont) a mindenkori Barion Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint.

A Barion Adatkezelési tájékoztató és további információk a Baron Pixelről itt található:https://www.barion.com/hu/files/barion-pixel-aszf.pdf

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Mindkét szerződő Fél köteles haladéktalanul értesíteni a másik Felet minden, a jelen ÁSZF-ben nem szereplő tényről, mely befolyásolhatja a jelen ÁSZF-ből következő kötelezettségek teljesítését.

A Szolgáltató az ÁSZF változásáról a Vevő részére e-mailt küld vagy Vevőt a Webáruházon keresztül tájékoztatja. A módosított ÁSZF akkor lép hatályba, ha azt az Eladó a Weboldalon/Webáruházban közzéteszi.

Az Eladó a Vevő által rendelkezésére bocsátott összes személyes adatot szigorúan bizalmasnak tekinti, és kijelenti, hogy azokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és a saját adatvédelmi tájékoztatójának megfelelően kezeli.

A jelen ÁSZF megkötése Magyarország jogrendje alapján történik, és minden olyan kérdésben, amelyet a jelen ÁSZF nem szabályoz, a Ptk., az Ektv. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és magyar nyelven köttetett.

To Top