Barion Pixel
Connect with us

Kölcsey szakirodalom

I. Szövegkiadások
Kölcsey Ferenc Összes Művei, I-III. Sajtó alá rendezte Szauder József; Szépirodalmi, 1960.
Kölcsey Ferenc – Szépprózai művek. Sajtó alá rendezte Szilágyi Márton. Universitas, Bp., 1998. 382 l.
Kölcsey Ferenc – Versek és versfordítások. Sajtó alá rendezte Szabó G. Zoltán. Universitas, Bp., 2001. 1206 1.
Kölcsey Ferenc kiadatlan írásai 1809-1811. A magyar irodalomtörténet forrásai. Válogatta Sz au der József. Akadémiai, Bp. 1968. 508 1.
Kölcsey Ferenc levelezése. Válogatta és sajtó alá rendezte Szabó G. Zoltán. Gondolat, Bp., 1990., 412 l.

II. Monográfiák
A magyar sajtó története (Szerk.: Kókay György); Akadémiai, Bp. 1979.
Alfred Baeumler : Az irracionalitás problémája a XVIII. századi esztétikában és logikában Az Ítélőerő kritikájáig, Enciklopédia, 2002. 388 1.
Fábri Anna: Az irodalom magánélete; Irodalmi szalonok és társas körök Pesten 1779-1848; Magvető, Bp. 1987. 750 1.
Fenyő István: Haza s emberiség; A magyar irodalom 1815-1830. 324 1.
Horváth János: A magyar irodalom fej1ődéstörénete; Akadémiai, 1976.
Kant, Immanuel: Az Ítélőerő kritikája. Akadémiai, Bp., 1979. 2. kiadás, 5301.
Kerecsényi Dezső: Kölcsey Ferenc. Bp., 1940. 1421.
Kosáry Domokos: A XVIII. század művelődéstörténete
Mortier ,Roland: Az európai felvilágosodás fényei és árnyai; Gondolat, Bp. 1983. 408 1.
Riedl Frigyes: Kölcsey Ferenc. Bp., 1939. 137 1.
Szauder József: Kölcsey Ferenc. Bp., 1955. 263 1.
Taxner – Tóth Ernő: Kölcsey és a magyar világ; Akadémiai, Bp. 1992. 342 1.

Ulrich Im Hof: A felvilágosodás Európája; Atlantisz, Bp. 1995. 266 1.

III. Tanulmányok
Alszeghy Zsolt: A felvilágosodás és a magyar protestantizmus (Részlet a magyar XVIII. század című fejezetből Irodalomtörténet. 1945. 1. – 15 1.)
A reformkor sajtója – 1832-1840.; A magyar sajtó története I. 1705-1848. Szerk.: Kókay György; Akadémiai, Bp., 1979.
Borbély Szilárd: A Vanitatum vanitas szövegvilágáról. Fehérgyarmat, Kölcsey Társaság
Csetri Lajos: Berzsenyi vitái Kölcsey recenziójával. Nem sokaság hanem lélek… Szépirodalmi, 1986. 337-355. 1.
Csetri Lajos: Kazinczy baráti körének irodalom szemlélete. Egység vagy különbözőség? Akadémiai, Bp., 1990. 216-287.
Csetri Lajos: A Vanitatum vanitas értelmezéséhez. A mag kikél. Előadások Kölcsey Ferencről. Budapest – Fehérgyarmat, Kölcsey Társaság.
Csorba Sándor: Kölcsey Ferenc utóéletének első évtizedeiből. Kölcsey Társaság, Fehérgyarmat, Társasági Füzetek 13. 2002. 164 1.
Csorba Sándor – Takács Péter: Kölcsey és Szatmár megye. Nyíregyháza, 1988. 224 1.
Dávidházi Péter: A kitagadástól az irodalmi kánonig. A Vanitatum vanitas és a magyar kritika. = Per passivam resistentiam. Argumentum, 1998. 144-174. 1.
Dávidházi Péter: A Hymnus paraklétoszi szerephagyománya. Uo.: 102-123. 1.
Dávidházi Péter: Őseinket felhozád. Uo.: 123-144.
Fenyő István: Kölcsey Ferenc. Haza s emberiség. A magyar irodalom 1815- 1830. Gondolat, 1983. 164-219. 1.
Fried István: Kölcsey Ferenc költözködő verssorai. Irodalomtörténések Kelet- Közép-Európában. Ister, 1999., 185-208. 1.
Fehér M István: A szabadság idealizmusa és az abszolútum filozófiai rendszere. A romantika; világkép, művészet, irodalom. Osiris, 2001. 117-130.
Földényi F.László: A kettéhasadt természet. Uo. 21-31.
Gergely András: A magyar liberalizmus születése. Egy nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok a magyar reformkorról és 1848-ró1. Elvek és utak, Magvető, 1987. 9-99. 1.
Herder (J.G.): Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról és más írások. Gondolat, 1978. 686 1.
Horváth János: Kölcsey Ferenc. Tanulmányok, 1-2.kötet. 2. kiad. 1. kötet, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó (Csokonai Könyvtár;)
Horváth János: Új magyar nemzeti irodalom Bessenyeitől Arany haláláig. A magyar irodalom fejlődéstörténete; Akadémiai, 1976. 169-361. 1.
Horváth Károly: A Hymnus és a Vanitatum vanitas: Kölcsey pályafordulója. Literatúra, 1985.
Horváth Károly: A romantika fogalma. A romantika értékrendszere; Balassi, 1997. 7-17. 1.
Horváth Károly: A romantika műfaji rendje és korszakai. Uo.: 17-32.1.
Horváth Károly: Romantikus költői sors és nemzeti sors – Kölcsey pályafordulatai .Uo.: 32-75.1.
Jolow Viktor: A debreceni felvilágosodás problémái. Árkádia körül; Szépirodalmi, 1975. 98-122. 1.
Kecskeméti Gábor: Prédikáció, retorika, irodalomtörténet. Historia Litteraria 5., Universitas, 1998. 326 1. Z.
Kovács Zoltán: Kölcsey és a romantikus irónia; Mesterek és tanítványok. A hetven éves Csetri Lajos tiszteletére. Magvető, Bp., 1999. 313-346. 1.
Kulcsár Szabó Ernő: A fragmentum néhány kérdése a nyelviség horizontváltásában. Fejezet a késő modem irodalmi töredék e1őtörténetébő1. Romantika világkép, művészet, irodalom. Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály és Hajdu Péter Osiris, Bp, 2001. 31-52. 1.
Kulin Ferenc: Kazinczy és Kölcsey; Közelítések a reformkorhoz. Elvek és utak; Magvető, 1986., 44-57. 1.
Kulin Ferenc:Kö1csey személyiségének fejlődése – lírája tükrében. Uo.: 57- 106.1.
Kulin Ferenc: Az epikus Kölcsey. Uo.: 106-127. 1.
Kulin Ferenc: Kölcsey nemzetfogalmai. Uo.: 127-143. 1.
Kulin Ferenc: Kölcsey Ferenc Töredékek a vallásról című tanulmányának eszmetörténeti helye. Klasszika és romantika között; Szépirodalmi, 1990., 207- 231.1.
Kulin Ferenc: Kölcsey Ferenc; pályakép-vázlat és szövegválogatás; Új Mandátum, 1998. 238 1.
Kulin Ferenc: Kölcsey és a liberalizmus. Magyar Szemle, 1999. 1-2, 7-26. 1 1999. 3-4., 8-37. 1.
Lukácsy Sándor: Andalgás – küzdés – kudarc. Kölcsey pályaképe. Válogatott tanulmányok, Bp., Balassi.
Lukácsy Sándor: Szerencsétlen találkozás: Berzsenyi és Kölcsey; A végtelen jövő; Balassi, 1998. 106-116. 1.
Lukácsy Sándor: Vanitatum vanitas. A mag kikél. Előadások Kölcsey Ferencről. Szek.: Taxner- Tóth Ernő. Budapest – Fehérgyarmat, Kölcsey Társaság.
Mannheim Károly: A romantikus rendi álláspont. A konzervativizmus; Cserépfalvi, 1984. 94-140. 1.
Németh G. Béla: Barátság és egyéniség. (Kölcsey levelezésének néhány lélektani és jellemrajzi vonása.) A Hymnus költője. Tanulmányok Kölcseyről. Szabolcs-Szatmár Megye Tanácsa, 1974. 30-39 1.
Rohonyi Zoltán: lntertextuális szövegfogalom és irodalomtörténeti olvasat egy új Vanitatum vanitas – értelmezéshez. Mesterek és tanítványok; a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére; Magvető, Bp., 1999. 267-283. 1.
Rohonyi Zoltán: Berzsenyi és Kölcsey; Úgy állj meg itt, pusztán Balassi, 1996. 105-167. 1.
Rohonyi Zoltán: Kölcsey és Berzsenyi vitája avagy a posztkantiánus poétikai és retorikai szembesíttetés. A romantikus korszakküszöb; Janus/Osiris, Bp., 2001. 153-200. 1.
Rohonyi Zoltán: A Vanitatum vanitas értelmezési problémái. Uo.: 239-260.1.
Rohonyi Zoltán: A Vanitatum vanitas allegórikus nyelve. Uo.: 260-271. 1. Sajtónk a magyar jakobinus mozgalom bukása után – 1795-1832. A magyar sajtó története 1. 1705-1848. Szerk.: Kókay György; Akadémiai, Bp., 1979.
Szabó G. Zoltán: A kézirattól a kiadásig. Kölcsey Ferenc verseinek szöveghagyománya. Irodalomtörténeti füzetek, Argumentum, 1999. 152 1.
Szabó G. Zoltán: Fontosabb adatok, események a Hymnus legitimációjának történetében. A XIX. Század vonzásában; Tanulmányok T. Erdélyi Ilona tiszteletére; Pázmány Irodalmi Műhely, 2001. 197-205. 1.
Szauder József:A romantika útján. A romantika útján. Szépirodalmi, 1961. 180- 224. 1.
Szauder József: Géniusz száll. Uo.: 224-248. 1.
Szauder József: Kölcsey beszéde a szatmári adózó nép állapotáról. Uo.: 248- 288. 1.
Szauder József: Kölcsey Vanitatum vanitas-a. Az estve és Az álom. Szépirodalmi, 1970. 433-451. 1.
Szegedy-Maszák Mihály: A romantika: világkép, művészet, irodalom. Romantika: világkép, művészet, irodalom. Szerk.: ugyanő. Osiris, 2001. 7-21. 1.
Szegedy-Maszák Mihály: A Nemzeti hagyományok időszerűsége. Uo.: 147- 162. 1
Szegedy-Maszák Mihály: Fejlődési szakaszok Kölcsey világszemléletében és költészetfelfogásában. Világkép és stílus; Elvek és utak; Magvető, 1980. 116- 150.1.
Szörényi László: A Hymnus helye a magyar és a világirodalomban. A Hymnus költője. Tanulmányok Kölcseyről. Szabolcs-Szatmár Megye Tanácsa, 1974. 11- 14. 1.
Takáts József: Magyar politikai beszédmódok a XIX század elején; Mesterek és tanítványok; a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére; Magvető, Bp., 1999., 224- 249.1.
S. Varga Pál: ” … az ember véges állat …” (A kultúrantropológia irányváltása a felvilágosodás után – Herder és Kölcsey). Kölcsey Társaság, Fehérgyarmat, Társasági Füzetek 10. 1998., 1221: Válogatás a XX. Század Hymnus-értelmezéseiből. Kölcsey Társaság, Fehérgyarmat, Társasági Füzetek, 9. 1997.
Forrás: Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

To Top